Zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

GDPR

Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle 44,39701 Písek, IČ:70869812, (dále jen „správce“), vědom si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro něj v rámci jeho činnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

Zákonnost zpracování

Správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociálních služeb jsou osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.

Zabezpečení zpracování

Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování, zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu, apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.

Transparentnost

Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.

Rozsah zpracování

Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.

Přesnost údajů

Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce apod. Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.

Whistleblowing

 Základní informace k ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing)

 S účinností od 1. 8. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž implementuje do národní legislativy směrnici EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

 Cílem zákona je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří oznámí své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (tzv. protiprávní jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní nebo obdobnou činností. Smyslem ochrany oznamovatelů je eliminovat jakékoliv sankce (odvetná opatření) směřovaná vůči nim v souvislosti s podanými oznámeními a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.

Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem:

 • Finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Ochrana spotřebitele
 • Soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • Bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
 • Ochrana životního prostředí
 • Bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 • Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • Hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
 • Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • Ochrana finančních zájmů EU
 • Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá
o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domova pro seniory Světlo, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Domov pro seniory Světlo vydal formou vnitřního předpisu pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.

Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Domova pro seniory Světlo může oznamovatel podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky na e-mailové adrese: reditel@dps-svetlo.cz
 • Písemně v listinné podobě na adrese Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek, Karla Čapka 2549, 397 01, Písek, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám ředitelky domova“
 • Osobně v budově à vhozením do schránky důvěry, osobním předáním ředitelce domova, vedoucímu úseku nebo doručením do podatelny. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.
 • Telefonicky na telefonním čísle ředitelky domova: 382789617 – Písek, 380425863 – Drhovle, 732947707 – mobil (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam).

Stanovené příslušné osoby pro vyšetřování oznámení:

Odpovědnou osobou pro vyšetřování je ředitelka domova PhDr. Šárka Nováčková, e-mail: reditel@dps-svetlo.cz, tel. 382 789 617, 380 425 863. Zástupcem odpovědné osoby pro vyšetřování (v případě její nepřítomnosti) je v Písku Mgr. Martina Koláříková, DiS, tel. 382 789 624,e-mail: social@dps-svetlo.cz a v Drhovli Bc. Radka Červenková, tel.: 382 789 657, e-mail: vedoucipss@dps-svetlo.cz.

Přehled příslušných předpisů:

 • Směrnice EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
 • Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 • Vnitřní předpis: směrnice – Pravidla oznamování škodlivého jednání, ochrana oznamovatele (Whistleblowing).