O nás

Domov pro seniory Světlo v Drhovli

Domov pro seniory Světlo v Drhovli poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Úhrady za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb. Věková hranice pro poskytování služby je 55 let.

Domov se nachází ve venkovském prostředí komplexně zrekonstruovaného objektu zámku, v blízkosti obce Drhovle, nedaleko okresního města Písku. Objekt je obklopen rozsáhlým zeleným parkem, kde se dá příjemně relaxovat. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Kapacita služby je 60 míst.

Více info

OBECNÉ INFORMACE O DOMOVĚ

 • POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY SVĚTLO

Posláním Domova pro seniory Světlo je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

 • CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby starší 55 let, které jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženy sociálním vyloučením, mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a jsou tedy závislé na pomoci jiné osoby. Tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 1. Které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 2. Jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 3. Které z důvodu závažného chronického duševního onemocnění potřebují specializovanou psychiatrickou péči, a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 4. Které trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve vyšším stádiu a jsou mobilní
 5. Které potřebují osobní asistenci z důvodu těžkého nebo středně těžkého mentálního postižení nebo v souvislosti s těžkými smyslovými vadami
 6. Osobám, které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 • ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 1. Odbornost
 2. Týmová práce
 3. Zásada důstojnosti
 4. Individuální přístup ke každému uživateli
 5. Naplňování práv uživatele
 6. Podpora samostatnosti uživatele
 7. Vnímání uživatele v širších souvislostech
 8. Předcházení sociálnímu vyloučení
 •  PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Na uživatele sociálních služeb veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 1. Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 2. Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 3. Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 4. Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 5. Není užíváno erární (společné) oblečení.
 6. Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 7. Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 8. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování.
 9. Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.
 • ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domov pro seniory Světlo poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov pro seniory Světlo - domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem, kterou poskytujeme pouze v Domově pro seniory Světli v Drhovli, je určena lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo jiným typem demence, kteří mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Úhrady za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb.

Domov se zvláštním režimem se nachází také v areálu drhovelského zámku. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Kapacita domova je 38 míst.

Více info

OBECNÉ INFORMACE O DOMOVĚ

 •  POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním domova se zvláštním režimem je v klidném a bezpečném prostředí poskytovat pobytové služby seniorům, kteří z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence potřebují pomoc k zajištění svých základních potřeb a tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

 • CÍLOVÁ SKUPINA:

Osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatním typem demence starší 55 let, které potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 1. které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 2. jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 3. s těžkým a středně těžkým mentálním postižením nebo s těžkými smyslovými vadami
 4. osobám, které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 • ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 1. Odbornost
 2. Týmová práce
 3. Zásada důstojnosti
 4. Individuální přístup ke každému uživateli
 5. Naplňování práv uživatele
 6. Podpora samostatnosti uživatele
 7. Vnímání uživatele v širších souvislostech
 8. Předcházení sociálnímu vyloučení
 • PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Na uživatele sociálních služeb veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 1. Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 2. Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 3. Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 4. Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 5. Není užíváno erární (společné) oblečení.
 6. Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 7. Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 8. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování.
 9. Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.
 • ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domov pro seniory Světlo poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

 1.  Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek

Domov pro seniory v Písku poskytuje sociální službu domov pro seniory. Nachází se v těsné blízkosti písecké nemocnice, nedaleko centra města. Ubytovací kapacita je 83 míst, k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Většina dvoulůžkových pokojů disponuje terasou nebo balkonem. K domovu náleží i krásná zahrada s altánem, ve kterém je příjemné místo k posezení a odpočinku.

Představu o tom, jak se  žije obyvatelům v písecké pobočce Domova pro seniory Světlo, si můžete udělat zhlédnutím dokumentu FAMO „Andělé strážní“.
Více info

OBECNÉ INFORMACE O DOMOVĚ

 • POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIRY SVĚTLO

Posláním Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek, je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v  zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

 •  CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby starší 55 let, které jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženy sociálním vyloučením, mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a jsou tedy závislé na pomoci jiné osoby. Tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 1. Které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 2. Jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 3. Které z důvodu závažného chronického duševního onemocnění potřebují specializovanou psychiatrickou péči, a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 4. Které trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve vyšším stádiu a jsou mobilní
 5. Které potřebují osobní asistenci z důvodu těžkého nebo středně těžkého mentálního postižení nebo v souvislosti s těžkými smyslovými vadami
 6. Které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 • ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 1. Odbornost
 2. Týmová práce
 3. Zásada důstojnosti
 4. Individuální přístup ke každému uživateli
 5. Naplňování práv uživatele
 6. Podpora samostatnosti uživatele
 7. Vnímaní uživatele v širších souvislostech
 8. Předcházení sociálnímu vyloučení
 • PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Na uživatele sociálních služeb, veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 1. Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 2. Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 3. Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 4. Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 5. Není užíváno erární (společné) oblečení.
 6. Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 7. Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 8. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování.
 9. Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděv.
 • ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osob
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnost
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Andělé strážní

Co dále obyvatelům poskytujeme?

Do domovů dochází jedenkrát týdně praktický lékař. Uživatelé však mají možnost ponechat si svého praktického lékaře, který je v domově navštěvuje dle potřeby. Rehabilitační pracovník se věnuje uživatelům nejen v rámci pravidelného cvičení, ale na doporučení lékaře také individuálně. Mezi další služby, které mimo jiné zajišťujeme, patří zprostředkování pedikúry, kadeřnice a dovoz léků ze smluvní lékárny.

Sociální pracovníci poskytují základní sociálně právní poradenství potenciálním uživatelům služeb, ale i stávajícím obyvatelům domova. Dále vedou evidenci žádostí o poskytování sociální služby a zajišťují veškerou sociální agendu související s poskytováním sociální služby.

Aktivizační činnosti

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat služeb pravidelně otevřených dílen pro volnočasové aktivity, kde se může v rámci svých možností podílet na výrobě různých výrobků. Ty jsou využity buď k výzdobě domova, nebo jako dárky pro vystupující na kulturních akcích, které se pravidelně v domovech konají. Obyvatelé však mohou v dílně také příjemně strávit volný čas u šálku kávy či čaje. V rámci poskytování služeb se snažíme o individuální přístup a aktivizaci u všech uživatelů a o jejich zapojení do kulturního dění v domově.

Obyvatelé domovů mají možnost využívat knihovnu, účastnit se různých zájmových aktivit, které jednotlivé domovy nabízejí, navštěvovat pravidelné bohoslužby a naplňovat tak své duchovní a náboženské potřeby.

Více info

Zřizovatelem Domova pro seniory Světlo a Domova se zvláštním režimem je:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Domov pro seniory Světlo je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

# #