O nás

Domov pro seniory Světlo v Drhovli

Domov pro seniory Světlo v Drhovli poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Úhrady za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb. Věková hranice pro poskytování služby je 55 let.

Drhovelský domov pro seniory Světlo je umístěn v klidném a inspirujícím prostředí malebného zámku, jenž byl původně součástí zvíkovského panství. Poskytuje pobytové sociální služby pro 60 osob v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Zámek prošel od roku 2003 náročnou rekonstrukcí a modernizací, od střechy přes okna a dveře až po nové vybavení společenských prostor. V rámci rekonstrukce byla modernizována i kuchyně, která nyní každý den nabízí výběr ze dvou druhů jídla.

Zámek obklopuje rozsáhlý park osazený lavičkami lákajícími k odpočinku na čerstvém vzduchu. Součástí domova je bohatě zásobená knihovna, moderně zařízená dílna a velkorysé společenské prostory. Dále se zde nachází multismyslová relaxační místnost, ve které si klienti v bezpečném prostředí mohou odpočinout a zároveň na sebe nechat působit nepřeberné množství podnětů, které nenásilnou formou stimulují jejich smysly.

Více informacíVirtuální prohlídka

OBECNÉ INFORMACE O DOMOVĚ

 • POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY SVĚTLO

Posláním Domova pro seniory Světlo je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

 • CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby starší 55 let, které jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženy sociálním vyloučením, mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a jsou tedy závislé na pomoci jiné osoby. Tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 1. Které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 2. Jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 3. Které z důvodu závažného chronického duševního onemocnění potřebují specializovanou psychiatrickou péči, a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 4. Které trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve vyšším stádiu a jsou mobilní
 5. Které potřebují osobní asistenci z důvodu těžkého nebo středně těžkého mentálního postižení nebo v souvislosti s těžkými smyslovými vadami
 6. Osobám, které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 • ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 1. Odbornost
 2. Týmová práce
 3. Zásada důstojnosti
 4. Individuální přístup ke každému uživateli
 5. Naplňování práv uživatele
 6. Podpora samostatnosti uživatele
 7. Vnímání uživatele v širších souvislostech
 8. Předcházení sociálnímu vyloučení
 •  PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Na uživatele sociálních služeb veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 1. Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 2. Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 3. Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 4. Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 5. Není užíváno erární (společné) oblečení.
 6. Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 7. Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 8. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování.
 9. Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.
 • ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domov pro seniory Světlo poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov pro seniory Světlo - domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem, kterou poskytujeme pouze v Domově pro seniory Světli v Drhovli, je určena lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo jiným typem demence, kteří mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Úhrady za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb.

Domov se zvláštním režimem se nachází také v areálu drhovelského zámku. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Kapacita domova je 38 míst.

Součástí domova je i multismyslová relaxační místnost, ve které si klienti v bezpečném prostředí mohou odpočinout a zároveň na sebe nechat působit nepřeberné množství podnětů, které nenásilnou formou stimulují jejich smysly. Mohou je přivést do stavu relaxace, která vede ke zklidnění a zmírnění napětí a k lepšímu tělesnému a duševnímu zdraví.

Více informacíVirtuální prohlídka

OBECNÉ INFORMACE O DOMOVĚ

 •  POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním domova se zvláštním režimem je v klidném a bezpečném prostředí poskytovat pobytové služby seniorům, kteří z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence potřebují pomoc k zajištění svých základních potřeb a tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

 • CÍLOVÁ SKUPINA:

Osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatním typem demence starší 55 let, které potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 1. které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 2. jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 3. s těžkým a středně těžkým mentálním postižením nebo s těžkými smyslovými vadami
 4. osobám, které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu
 • ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 1. Odbornost
 2. Týmová práce
 3. Zásada důstojnosti
 4. Individuální přístup ke každému uživateli
 5. Naplňování práv uživatele
 6. Podpora samostatnosti uživatele
 7. Vnímání uživatele v širších souvislostech
 8. Předcházení sociálnímu vyloučení
 • PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Na uživatele sociálních služeb veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 1. Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jejich přání, ctí soukromí uživatele.
 2. Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 3. Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich uživatelů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 4. Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 5. Není užíváno erární (společné) oblečení.
 6. Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 7. Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 8. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování.
 9. Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.
 • ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Domov pro seniory Světlo poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

 1.  Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek

Domov pro seniory v Písku poskytuje sociální službu domov pro seniory. Nachází se v těsné blízkosti písecké nemocnice, nedaleko centra města. Ubytovací kapacita je 83 míst, k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Většina dvoulůžkových pokojů disponuje terasou nebo balkonem. K domovu náleží i krásná zahrada s altánem, ve kterém je příjemné místo k posezení a odpočinku.

Představu o tom, jak se  žije obyvatelům v písecké pobočce Domova pro seniory Světlo, si můžete udělat zhlédnutím dokumentu FAMO „Andělé strážní“.

Více informací Virtuální prohlídka

Veřejný závazek Domova pro seniory Světlo – cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

ÚVOD

Veřejný závazek je jedním ze základních dokumentů organizace, ve kterém se odráží její kultura a filosofie poskytování sociálních služeb. Je určen nejen stávajícím klientům a zaměstnancům, ale také široké veřejnosti. Slouží k jednodušší orientaci v poskytovaných službách v rámci organizace a odvíjí se od něj veškeré vnitřní předpisy domova a standardy kvality sociálních služeb.

Veřejný závazek zahrnuje poslání organizace, vymezení cílové skupiny, cíle poskytované služby, zásady poskytování sociální služby, pravidla pro ochranu osob před předsudky a vymezení základních činností, které služba poskytuje.

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek, je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

V rámci poskytované sociální služby podporujeme klienty v  zachování sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v domově. Aktivním působením na klienty podporujeme zachování jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání klienta. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby dosavadnímu běžnému způsobu života klientů, s důrazem na zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby starší 55 let, které jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženy sociálním vyloučením, mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a jsou tedy závislé na pomoci jiné osoby. Tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.

S ohledem na typ cílové skupiny domov neposkytuje služby osobám:

 • Které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Které z důvodu závažného chronického duševního onemocnění potřebují specializovanou psychiatrickou péči, a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu.
 • Které trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve vyšším stádiu a jsou mobilní.
 • Které potřebují osobní asistenci z důvodu těžkého nebo středně těžkého mentálního postižení nebo v souvislosti s těžkými smyslovými vadami.
 • Které jsou závislé na alkoholu nebo tvrdých drogách a jejich jednání narušuje soužití v kolektivu.

CÍLE poskytované služby

Cíle poskytované sociální služby domovy pro seniory jsou stanoveny na jeden rok a na společných poradách vedení nejdéle do konce března následujícího roku vyhodnocovány.

Obecným cílem je předcházet sociálnímu vyloučení klientů a prostřednictvím sociální služby, která vychází z individuálně určených potřeb a přání klientů, docílit jejich kvalitního života.

Konkrétní cíle:

 • Klient spokojený s poskytovanými službami

Indikátor: vyhodnocení dotazníků pro klienty a personál, vyhodnocení stížností, podnětů a připomínek, vyhodnocení individuálního plánování

 • Zkvalitnění poskytovaných služeb

Indikátor: spolupráce s ostatními organizacemi, prezentace organizace veřejnosti, vyhodnocení investičních činností v rámci domova, apod.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o zásady, které tvoří filosofii Domova pro seniory Světlo, na kterých je založeno poskytování sociální služby v domově. Patří sem:

 • Odbornost – v rámci zákonem stanoveného vzdělávání pracovníků v přímé péči trvale získávat dovednosti a přijímat nové přístupy v péči o klienty. Poskytovatel klade důraz na kvalitu služeb, a proto je pravidelně vyhodnocuje.
 • Týmová práce – podpora týmové práce, předávání potřebných informací o způsobu pomoci, podpory, péče klientům mezi všemi úseky poskytovatele. Poskytovatel v zájmu Klientů spolupracuje i s externími subjekty a profesemi.
 • Zásada důstojnosti – pracovníci domova přistupují ke klientům zdvořile a s úctou, snažíme se vytvořit příjemné prostředí vstřícné klientům.
 • Individuální přístup ke každému klientovi – při zajišťování péči přistupujeme ke každému klientovi individuálně, na základě jeho potřeb a s ohledem na jeho schopnosti a možnosti. Plány péče a stanovení osobních cílů je výsledkem vzájemné spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a klientem.
 • Naplňování práv klienta – při poskytování sociálních služeb dbá poskytovatel na maximální podporu autonomie klientů, ochranu jejich práv a důstojnosti
 • Podpora samostatnosti klienta – klient je podporován v tom, aby činnosti, které zvládne, prováděl samostatně. Míra podpory a pomoci ze strany personálu vychází z aktuální situace a zdravotního stavu klienta.
 • Vnímání klienta v širších souvislostech – poskytovatel se směrem ke klientovi snaží o naplnění biologických, psychologických, sociálních i spirituálních potřeb. Kroky k naplňování potřeb jsou plánovány individuálně, s ohledem na širší zázemí klienta a jeho vztahové sítě.
 • Předcházení sociálnímu vyloučení – charakter poskytování služby podporuje klienty k jeho zapojení do života ve společnosti a k využívání i vnějších dostupných služeb.

dodržování stanovených zásad slouží následující postupy:

 • Zodpovědný výběr nových zaměstnanců
 • Odborné zapracování nových zaměstnanců, seznámení s filosofií a vnitřními předpisy poskytovatele
 • Odborné vzdělávání zaměstnanců.
 • Prokazatelné a pravidelné seznámení zaměstnanců s aktuálními vnitřními předpisy poskytovatele.
 • Umístění základních dokumentů a vnitřních předpisů na místech přístupných zaměstnancům.

PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOB PŘED PŘEDSUDKY

Naším cílem je chránit klienty před případnými předsudky veřejnosti. Za tímto účelem využíváme následující nástroje:

 • Zaměstnanci přistupují ke klientům s respektem a úctou. Klientům vždy vykají, oslovují je dle jejich přání, ctí jejich soukromí.
 • Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 • Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit našich klientů jsou prezentovány na společenských akcích konaných v domově i mimo něj.
 • Klienti mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 • Není užíváno erární (společné) oblečení.
 • Rodinní příslušníci a veřejnost je zapojována do dění v domově.
 • Pravidelně jsou v domově pořádány dny otevřených dveří.
 • Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány, lze využít možnosti ubytování v apartmánu.
 • Při doprovodu na výlety a na společenské akce není personál oblečen v pracovním oděvu.

Základními dokumenty, které slouží k ochraně práv klientů je Etický kodex Domova pro seniory Světlo a Standard kvality č. 2. Znalost a respektování zásad stanovených v těchto dokumentech je základní předpoklad pro výkon zaměstnání v Domově pro seniory Světlo.

dodržování etických zásad slouží následující postupy:

 • Umístění Etického kodexu poskytovatel na přístupných místech v domově – nástěnka na sesterně.
 • Prokazatelné seznámení nového zaměstnance s Etickým kodexem poskytovatele.
 • Prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s Etickým kodexem poskytovatele.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                               Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a zahrnuje následující činnosti:

a) Poskytnutí ubytování
b) Poskytnutí stravy
c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) Sociálně terapeutické činnost
g) Aktivizační činnosti
h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozsah poskytovaných činností je blíže specifikován v metodice Základní činnosti Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek.

Andělé strážní

Co dále obyvatelům poskytujeme?

Do domovů dochází jedenkrát týdně praktický lékař. Uživatelé však mají možnost ponechat si svého praktického lékaře, který je v domově navštěvuje dle potřeby. Rehabilitační pracovník se věnuje uživatelům nejen v rámci pravidelného cvičení, ale na doporučení lékaře také individuálně. Mezi další služby, které mimo jiné zajišťujeme, patří zprostředkování pedikúry, kadeřnice a dovoz léků ze smluvní lékárny.

Sociální pracovníci poskytují základní sociálně právní poradenství potenciálním uživatelům služeb, ale i stávajícím obyvatelům domova. Dále vedou evidenci žádostí o poskytování sociální služby a zajišťují veškerou sociální agendu související s poskytováním sociální služby.

Domov pro seniory, pobočka Písek získal v roce 2023 nejvyšší možné ocenění v rámci Značky kvality v sociálních službách a to pět hvězd . Tento systém hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby. Jedná se o externí nezávislé hodnocení, které pomůže poskytnout klientům sociální služby či zájemcům o ni jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

VÍCE O ZNAČCE KVALITY

CERTIFIKÁT

Aktivizační činnosti

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat služeb pravidelně otevřených dílen pro volnočasové aktivity, kde se může v rámci svých možností podílet na výrobě různých výrobků. Ty jsou využity buď k výzdobě domova, nebo jako dárky pro vystupující na kulturních akcích, které se pravidelně v domovech konají. Obyvatelé však mohou v dílně také příjemně strávit volný čas u šálku kávy či čaje. V rámci poskytování služeb se snažíme o individuální přístup a aktivizaci u všech uživatelů a o jejich zapojení do kulturního dění v domově.

Obyvatelé domovů mají možnost využívat knihovnu, účastnit se různých zájmových aktivit, které jednotlivé domovy nabízejí, navštěvovat pravidelné bohoslužby a naplňovat tak své duchovní a náboženské potřeby.
V Drhovli je v rámci poskytování sociální služby praktikován Koncept smyslové terapie, kdy je kladen důraz na úctu, respekt a lásku v péči o stárnoucího člověka. Při aktivizaci se soustředíme na smysluplné činnosti. Snažíme se ke každému klientovi přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co má rád. Smyslová aktivizace učí pečovatele plně respektovat osobnost, pohlédnout na každého stárnoucího člověka s úctou a pochopením, bez toho, aby ho soudil a stigmatizoval.

Více informací KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Zřizovatelem Domova pro seniory Světlo a Domova se zvláštním režimem je:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Domov pro seniory Světlo je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

# #