Historie domova

Historie panství

První zmínky o Drhovli se objevily již ve dvanáctém století. V té době patřily k panství hradu Zvíkov dvě vesnice: Hořejší Drhovle a Dolejší Drhovle. V roce 1323 daroval obě obce král Jan Lucemburský komorníkovi českého království Petru „Kajícníkovi“ z Rožmberka.

Drhovelské panství měnilo velmi rychle své majitele, a to až do roku 1620, kdy bylo zkonfiskováno protestantskému rytíři Bernardu Hodějovskému. Bernard Hodějovský byl totiž jedním z předních vůdců protihabsburského povstání a na Konopišti, které Hodějovským v té době náleželo, hostil například „zimního krále“ Fridricha Falckého. V té době již na místě bývalé Hořejší Drhovle stála tvrz s panským dvorem.

Asi v druhé polovině dvacátých let sedmnáctého století se stává Drhovle součástí kestřanského panství, které patřilo od roku 1627 Janu Vilému ze Švamberka. Švamberkové také koncem sedmnáctého století započínají s přestavbou tvrze na pohodlný venkovský renesanční zámek.

Roku 1712 odkoupila Drhovli hraběnka Antonie Josefa Černínová, rozená Küenburg, pro svého syna Františka Antonína Černína; později byly přikoupeny ještě statky v Čížové a Sedlici. František Antonín Černín (dříve psáno Czernin) se oženil s Marií Isabellou Johannou, komtesou de Merode-Westerloo, vdovou po svém nevlastním bratrovi Františku Josefovi. Z manželského svazku vzešla Marie Josefa Ludmila, pozdější dědička drhovelského zámku, která se v roce 1753 provdala za polního podmaršálka a majitele kyrysnického pluku Augusta Antonína, knížete z Lobkowicz. Lobkowitzové, jimž se připisují barokní úpravy zámku, drželi zámek až do roku 1924, kdy jej po pozemkové reformě koupil Josef Štván, rolník ze Svučic.

Za zmínku stojí bezpochyby kaple sv. Anny postavená v roce 1851, která je do dnes využívána Římskokatolickou církví, a lipová alej vinoucí se na sever od zámku, jež byla prohlášena národní kulturní památkou. Místní obyvatelé tvrdí, že kdysi vedla od zámku až do Čížové, kde se nachází hřbitov s kostelem sv. Jakuba.

V roce 1953 padlo rozhodnutí, že drhovelský zámek bude sloužit jako „domov důchodců“; objekt byl poté v několika stavebních etapách upravován. V roce 2003 byla provedena generální rekonstrukce celého objektu, která navrátila zámeckému areálu původní ráz. Dnes je drhovelský zámek důstojným domovem pro seniory, kteří zde hledají především klid venkovského prostředí a zároveň moderně vybavené zařízení, jež poskytuje kvalitní sociální a ošetřovatelské služby.

Moderní historie domova

Od roku 1995 je v Domově pro seniory v Drhovli vedena kronika zaznamenávající veškeré důležité dění v domově. V letech 1995 – 1996 zde byla zřízena knihovna, kterou obyvatelé domova využívají dodnes. V roce 1997 – 1998 byl objekt včetně kuchyně plynofikován, byly provedeny rozvody vody, nainstalována čistička odpadních vod a opravena vodárna. V nové budově byla vyměněna podlahová krytina. Začala rovněž oprava obvodové zdi kolem zámeckého parku. Rok 1999 přinesl další změny, například úpravu terénu a zasazení laviček do stávající aleje. Rekonstrukci byly podrobeny také koupelny a prádelna. Navíc byl do zámku zaveden internet.

Na konci roku 1999 se organizace změnila z rozpočtové na příspěvkovou.

Roky 2000 – 2001 přinesly asi největší změnu. Bylo nutné sehnat prostředky na rekonstrukci drhovelského zámku a na výstavbu nové pobočky v Písku. Jednání s MPSV a dalšími zainteresovanými stranami trvalo celé dva roky. V květnu 2001 byla zahájena stavba pobočky v Písku, která se 24. června 2002 slavnostně otevřela pro nové obyvatele. V témže roce se zřizovatelem Domova pro seniory Světlo stal Jihočeský kraj.

Začátkem roku 2003 proběhla úspěšná kolaudace nově zrekonstruovaného drhovelského zámku. V tomto roce jsme také začali pořádat naše „Drhovelské slavnosti“; každoročně začátkem září zveme širokou veřejnost na „Zámecké slavnosti“, na jejichž organizaci se podílejí zaměstnanci domova a rodiny našich klientů.

Roky 2008 a 2009 byly ve znamení příprav a realizace nové jídelny v písecké pobočce. Díky ní je možné v současné době dovážet jídlo z drhovelského domova a naši klienti tak mohou vybírat ze tří jídel.

V roce 2012 byly modernizovány interiéry v obou domovech. V Drhovli byly vymalovány společné prostory a klubovna byla opatřena novým vybavením. V roce 2013 byly započaty práce na revitalizaci zahrady a byla zahájena kompletní výměna oken a dveří v drhovelském objektu. Tyto práce trvaly až do roku 2014, kdy bylo obnoveno i veřejné osvětlení.

V roce 2015 a 2016 došlo mimo jiné k modernizaci signalizačního zařízení a stávajícího vybavení v drhovelském domově, na zahradě písecké pobočky byly zase vybudovány chodníky a pergola. Do obou domovů byl pořízen nový stroj na označování prádla. V roce 2016 byly v písecké pobočce nainstalovány klimatizační jednotky do společných prostor a ani fasáda budovy nepřišla zkrátka.

V roce 2017 byl zakoupen nový devítimístný automobil s úpravou pro imobilní klienty, díky němuž je nyní přeprava klientů mnohem jednodušší. V Písku byly dokončeny práce na opravě fasády a došlo i na opravu střechy terasy, přičemž zde musela být kompletně vyměněna střešní krytina a odstraněny skalničkové záhony. V Drhovli byly opraveny venkovní prostory, mimo jiné obvodové zdi a vnitřní obslužné komunikace.

V roce 2018 probíhala revitalizace drhovelského parku a zahrady, byly opraveny vstupní dveře do kaple a odizolována jižní strana budovy. V pobočce započala rozsáhlá kompletní rekonstrukce koupelen, byly vyměněny žaluzie a radiátory na pokojích klientů a v celém objektu byl modernizován kamerový systém.

Věřte ale, že výše uvedený výčet je jen zlomkem píle a úsilí všech zúčastněných. Pokud chcete naše služby poznat hlouběji, jste vřele zváni k osobní návštěvě našeho domova. Ať už prostřednictvím pravidelně pořádaných dnů otevřených dveří, nebo kdykoliv po předchozí domluvě. Budete u nás vždy vítáni.

Na závěr už jen stručně: děkujeme všem, kteří svou nezištnou prací pomohli zpříjemnit našim klientům byť jen jediný jejich den.