Historie domova

Ve dvanáctém století najdeme v historických pramenech zmínky o dvou vesnicích. Hořejší Drhovli a Dolejší Drhovli. V té době byly součástí panství hradu Zvíkova. Tyto obce dostal v roce 1323 nejvyšší komorník českého království Petr „Kajícník“ z Rožmberka darem od krále Jana Lucemburského.

Drhovelské panství střídalo velmi rychle své majitele až do roku 1620, kdy byla odňata protestantskému rytíři Bernardu Hodějovskému jako konfiskát. Bernard Hodějovský byl jedním z předních vůdců protihabsburského povstání. Sám na Konopišti, které Hodějovským v té době náleželo, hostil například „zimního krále“ Fridricha Falckého. V té době již na místě bývalé Hořejší Drhovle stála tvrz s panským dvorem.

Asi v druhé polovině dvacátých let sedmnáctého století se stává Drhovle součástí kestřanského panství. Kestřany patřily od roku 1627 Janu Vilému ze Švamberka. Švamberkové také koncem sedmnáctého století započínají s přestavbou tvrze na pohodlný zámek venkovského renesančního typu.

Roku 1712 si odkoupila Drhovli hraběnka Antonie Josefa Černínová, rozená Küenburg pro svého syna Františka Antonína Černína. Později jsou přikoupeny ještě statky v Čížové a Sedlici. František Antonín Černín (dříve psáno Czernin) se oženil s Marií Isabellou Johannou, komtesou de Merode-Westerloo, vdovou po svém nevlastním bratrovi Františku Josefovi. Spolu měli dceru Marii Josefu Ludmilu, pozdější dědičku drhovelského zámku, která se v roce 1753 provdala za polního podmaršálka a majitele kyrysnického pluku Augusta Antonína, knížete z Lobkowicz. Lobkowitzové se také podepsali pod barokními úpravami zámku. Lobkowitzové byli také jeho posledními soukromými vlastníky: drželi jej až do r. 1924, kdy ji po pozemkové reformě koupil Josef Štván, rolník ze Svučic.

Za zmínku stojí také kaple sv. Anny postavená v roce 1851, která je do dnes využívána Římskokatolickou církví a lipová alej, která vede na sever od zámku a která byla prohlášena národní kulturní památkou. Místní obyvatelé tvrdí, že kdysi vedla až na sever od zámku do Čížové ke hřbitovu s kostelem sv. Jakuba.

V roce 1953 bylo rozhodnuto, že drhovelský zámek bude sloužit jako „domov důchodců“. V několika stavebních etapách byl tento objekt upravován. V roce 2003 proběhla generální rekonstrukce celého objektu, která navrátila celému zámeckému areálu původní ráz. Dnes je drhovelský zámek důstojným domovem pro necelou stovku seniorů, kteří zde hledají především klid venkovského prostředí a zároveň moderně vybavené zařízení, poskytující kvalitní sociální a ošetřovatelské služby.

Nedávná historie

Od roku 1995 je vedena v Domově pro seniory v Drhovli kronika, ve které je zaznamenáno veškeré důležité dění v domově. V letech 1995 – 1996 byla zřízena knihovna, která pro obyvatele domova funguje dodnes. V roce 1997 – 1998 se uskutečnila plynofikace objektu včetně kuchyně, provedly se rozvody vody, byla nainstalována čistička odpadních vod a opravena vodárna. Vyměněna byla podlahová krytina v nové budově. Bylo započato také s opravou obvodové zdi kolem zámeckého parku. Rok 1999 přinesl další změny. Provedena byla úpravu terénu a do aleje osazeny nové lavičky. Opraveny byly koupelny a rekonstruována byla také prádelna. Do zámku byl zaveden také internet. Na konci roku jsme se z rozpočtové organizace stali organizací příspěvkovou.

Léta 2000 – 2001 přinesly asi největší změnu. Bylo nutné sehnat prostředky na rekonstrukci drhovelského zámku a navíc na výstavbu pobočky v Písku. Celé dva roky trvalo jednání s MPSV a dalšími zainteresovanými stranami. V květnu 2001 byla započata stavba pobočky v Písku, která byla v kvěZnak Jihočeského krajetnu následujícího roku dokončena. 24. června 2002 se přistěhovali noví obyvatelé. V témže roce se stal zřizovatelem Domova pro seniory Světlo Jihočeský kraj.

Začátkem roku 2003 proběhla úspěšná kolaudace nově zrekonstruovaného drhovelsk.ého zámku. Tímto rokem také započala historie našich „drhovelských slavností“. V Drhovli pořádáme na začátku září „Zámeckou slavnosti“. Na této akci, která je určena i veřejnosti, se podílejí zaměstnanci domova a rodiny našich klientů.

Léta 2000 – 2001 přinesly asi největší změnu. Bylo nutné sehnat prostředky na rekonstrukci drhovelského zámku a navíc na výstavbu pobočky v Písku. Celé dva roky trvalo jednání s MPSV a dalšími zainteresovanými stranami.

V květnu 2001 byla započata stavba pobočky v Písku, která byla v květnu následujícího roku dokončena. 24. června 2002 se přistěhovali noví obyvatelé. V témže roce se stal zřizovatelem Domova pro seniory Světlo Jihočeský kraj. Začátkem roku 2003 proběhla úspěšná kolaudace nově zrekonstruovaného drhovelského zámku. Tímto rokem také započala historie našich „drhovelských slavností“. V Drhovli pořádáme na začátku září „Zámeckou slavnosti“. Na této akci, která je určena i veřejnosti, se podílejí zaměstnanci domova a rodiny našich klientů.

Roky 2008 a 2009 byly ve znamení příprav a realizace nové výdejny jídla v písecké pobočce. Díky ní je možné v současné době dovážet jídlo z drhovelského domova a naši klienti tak mají na výběr ze tří druhů jídla.

V roce 2012 došlo k dovybavení modernizaci interiérů v obou domovech. Drhovle se dočkala nového vymalování společných prostor a nákupu nového vybavení na klubovny. V roce 2013 byly započaty práce na revitalizaci zahrady a kompletní výměny oken a dveří v drhovelském objektu. Tyto práce trvaly i nadále v roce 2014, ve kterém došlo i k výměně veřejného osvětlení.

V roce 2015 a 2016 došlo mimo jiné k modernizaci signalizačního zařízení v drhovelském domově a nadále docházelo ke zkvalitňování a modernizaci stávajícího vybavení. V písecké pobočce byly na zahradě vybudovány chodníky a pergola a do obou domovů byl pořízen nový stroj na označování prádla. V roce 2016 byly v písecké pobočce nainstalovány klimatizační jednotky do společných prostor a došlo i na opravu fasády budovy.

V roce 2017 byl zakoupen nový devítimístný automobil s úpravou pro imobilní klienty, díky němuž je přeprava klientů daleko jednodušší. V Písku byly dokončeny práce na opravě fasády a došlo i na opravu střechy terasy. Zde muselo dojít ke kompletní výměně střešní krytiny a odstranění skalničkových záhonů. V Drhovli došlo k opravám venkovních prostor, mimo jiné obvodové zdi a vnitřní obslužné komunikace.

V roce 2018 probíhala revitalizace drhovelského parku a zahrady, oprava vstupních dveří do kaple a odizolování jižní strany budovy. V pobočce započala rozsáhlá kompletní rekonstrukce koupelen, byly vyměněny žaluzie na pokojích klientů, radiátory a došlo i k obnovení a modernizaci kamerového systému v objektu.

Tento přehled zdaleka nemůže postihnout vše, co bylo za velkého úsilí všech zúčastněných vykonáno. O to také ani nejde. Ty z vás, které naše služby zajímají hlouběji, bychom chtěli pozvat k osobní návštěvě našeho domova. Ať už prostřednictvím dnů otevřených dveří, které jsou pravidelně pořádané nebo kdykoliv po předchozí domluvě. Budete u nás vždy vítáni.

Na závěr snad jen ještě jedno. Děkujeme všem, kteří svým úsilím a nezištnou prací pomohli jakýmkoliv způsobem zpříjemnit našim klientům byť jen jediný jejich den.