Historie domova

Ve dvanáctém století najdeme v historických pramenech zmínky o dvou vesnicích. Hořejší Drhovli a Dolejší Drhovli. V té době byly součástí panství hradu Zvíkova. Tyto obce dostal v roce 1323 nejvyšší komorník českého království Petr „Kajícník“ z Rožmberka darem od krále Jana Lucemburského.

     Drhovelské panství střídalo velmi rychle své majitele až do roku 1620, kdy byla odňata protestantskému rytíři Bernardu Hodějovskému jako konfiskát. Bernard Hodějovský byl jedním z předních vůdců protihabsburského povstání. Sám na Konopišti, které Hodějovským v té době náleželo, hostil například „zimního krále“ Fridricha Falckého. V té době již na místě bývalé Hořejší Drhovle stála tvrz s panským dvorem.

     Asi v druhé polovině dvacátých let sedmnáctého století se stává Drhovle součástí kestřanského panství. Kestřany patřily od roku 1627 Janu Vilému ze Švamberka. Švamberkové také koncem sedmnáctého století započínají s přestavbou tvrze na pohodlný zámek venkovského renesančního typu.

Černínové z Chudenic     Roku 1712 si odkoupila Drhovli hraběnka Antonie Josefa Černínová, rozená Küenburg pro svého syna Františka Antonína Černína. Později jsou přikoupeny ještě statky v Čížové a Sedlici. František Antonín Černín (dříve psáno Czernin) se oženil s Marií Isabellou Johannou,  komtesou de Merode-Westerloo, vdovou po svém nevlastním bratrovi Františku Josefovi. Spolu měli dceru Marii Josefu Ludmilu, pozdější dědičku drhovelského zámku, která se v roce 1753 provdala za polního podmaršálka a majitele kyrysnického pluku Augusta Antonína, knížete z Lobkowicz. Lobkowitzové se také podepsali pod barokními úpravami zámku. Lobkowitzové  byli také jeho posledními soukromými vlastníky: drželi jej až do r. 1924, kdy ji po pozemkové reformě koupil Josef Štván, rolník ze Svučic.

    Za zmínku stojí také kaple sv. Anny postavená v roce 1851, která je do dnes využívána Římskokatolickou církví a lipová alej, která vede na sever od zámku a která byla prohlášena národní kulturní památkou. Místní obyvatelé tvrdí, že kdysi vedla až na sever od zámkudo Čížové ke hřbitovu s kostelem sv. Jakuba.

    V roce 1953 bylo rozhodnuto, že drhovelský zámek bude sloužit jako „domov důchodců“.  V několika stavebních etapách byl tento objekt upravován. V roce 2003 proběhla generální rekonstrukce celého objektu, která navrátila celému zámeckému areálu důstojnost a původní ráz. Dnes je drhovelský zámek důstojným domovem pro necelou stovku seniorů, kteří zde hledají především klid venkovského prostředí a zároveň moderně vybavené zařízení, poskytující kvalitní sociální a ošetřovatelské služby.

Nedávná historie

    Od roku 1995 je vedena v Domově pro seniory v Drhovli kronika, ve které je zaznamenáno veškeré důležité dění v domově. V letech 1995 – 1996 byla zřízena knihovna, která pro obyvatele domova funguje dodnes. V roce 1997 – 1998 se uskutečnila plynofikace objektu včetně kuchyně, provedly se rozvody vody, byla nainstalována čistička odpadních vod a opravena vodárna. Vyměněna byla podlahová krytina v nové budově. Bylo započato také s opravou obvodové zdi kolem zámeckého parku. Rok 1999 přinesl další změny. Provedena byla úpravu terénu a do aleje osazeny nové lavičky. Opraveny byly koupelny a rekonstruována byla také prádelna. Do zámku byl zaveden také internet. Na konci roku jsme se z rozpočtové organizace stali organizací příspěvkovou.

    Léta 2000 – 2001 přinesly asi největší změnu. Bylo nutné sehnat prostředky na rekonstrukci drhovelského zámku a navíc na výstavbu pobočky v Písku. Celé dva roky trvalo jednání s MPSV a dalšími zainteresovanými stranami. V květnu 2001 byla započata stavba pobočky v Písku, která byla v kvěZnak Jihočeského krajetnu následujícího roku dokončena. 24. června 2002 se přistěhovali noví obyvatelé.  V témže roce se stal zřizovatelem Domova pro seniory Světlo Jihočeský kraj.

   Začátkem roku 2003 proběhla úspěšná kolaudace nově zrekonstruovaného drhovelsk.ého zámku. Tímto rokem také započala historie našich „drhovelských slavností“. V Drhovli pořádáme na začátku září „Zámeckou slavnosti“. Na této akci se podílejí zaměstnanci domova a rodiny našich klientů.

     Roky 2008 a 2009 byly ve znamení příprav a realizace nové výdejny jídla v písecké pobočce. Díky ní je možné v současné době dovážet jídlo z drhovelského domova a naši klienti tak mají na výběr ze tří druhů jídla.

     V roce 2012 došlo k dovybavení modernizaci interiérů v obou domovech. Drhovle se dočkala nového vymalování společných prostor a nákupu nového vybavení na klubovny. V roce 2013 byly započaty práce na revitalizaci zahrady a kompletní výměny oken a dveří v drhovelském objektu. Tyto práce trvají i nadále v roce 2014, ve kterém je mj. plánována také výměna veřejného osvětlení.

     Tento přehled nemůže postihnout vše, co bylo vykonáno za velkého úsilí všech zúčastněných. O to také nejde. Ty z vás, které naše služby zajímají hlouběji, bychom chtěli pozvat k návštěvě našeho domova. Ať už prostřednictvím dnů otevřených dveří,  nebo  kdykoliv po předchozí domluvě. Budete u nás vítáni.

     Na závěr snad jen ještě jedno. Děkujeme všem, kteří svou nezištnou prací pomohli zpříjemnit našim uživatelům byť jen jediný den.

 

Comments are closed